Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'dyscyplinarna' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Forum
  • Ogłoszenia
 • Formacje Ścigania Karnego
  • Prokuratura
  • Formacje Kontrwywiadu i Wywiadu
  • Policja
  • Żandarmeria Wojskowa
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Instytut Pamięci Narodowej
 • Formacje Wojskowe
  • Wojska Lądowe
  • Marynarka Wojenna
  • Siły Powietrzne
  • Wojska Specjalne
 • Formacje Inspekcyjne
  • Inspekcja Farmaceutyczna
  • Inspekcje Pracy
  • Inspekcja Sanitarna
  • Inspekcja Weterynaryjna
  • Inspekcja Transportu Drogowego
  • Inspekcja Nadzoru Budowlanego
 • Formacje Ochrony i Pomocy Prawnej
  • Formacje Ochrony Prawnej
  • Formacje Pomocy Prawnej
  • Sądownictwo
 • Służby Specjalistyczne
  • Służba Ochrony Państwa
  • Służba Więzienna
  • Służba Celno-Skarbowa
  • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 • Służby Medyczne i Paramedyczne
  • Zawody Medyczne
  • Tatrzańskie i Górskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe
  • Górnicze Ratownictwo
  • Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe
  • Pierwsza Pomoc
 • Straże Wyspecjalizowane
  • Straż Graniczna
  • Straż Pożarna
  • Straż Marszałkowska
  • Straże Miejskie \ Gminne
  • Straż Ochrony Kolei
  • Straż Leśna
  • Straż Łowiecka
  • Straż Rybacka
  • Straż Dla Zwierząt
 • Hyde Park
  • Przywitaj się !!!
  • Pogaduszki
  • Humor
  • Inne
  • Archiwum
  • Kosz

Kategorie

 • Akty Prawne
 • Prokuratura
 • Formacje Kontrwywiadu i Wywiadu
 • Policja
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Formacje Wojskowe
 • Inspekcja Farmaceutyczna
 • Inspekcje Pracy
 • Inspekcja Sanitarna
 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Sądownictwo
 • Służba Więzienna
 • Służba Ochrony Państwa
 • Służba Celno-Skarbowa
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 • Zawody Medyczne
 • Tatrzańskie i Górskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe
 • Górnicze Ratownictwo
 • Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe
 • Pierwsza Pomoc
 • Straż Graniczna
 • Straż Pożarna
 • Straż Marszałkowska
 • Straże Miejskie \ Gminne
 • Straż Ochrony Kolei
 • Straż Leśna
 • Straż Łowiecka
 • Straż Rybacka
 • Straż Dla Zwierząt

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


About Me

Znaleziono 1 wynik

 1. Art. 71. 1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych. 2. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie. 3. Karami dyscyplinarnymi są: 1) nagana; 2) nagana z ostrzeżeniem; 3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do 2 lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko; 4) przeniesienie na niższe stanowisko z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o jedną kategorię; 5) wydalenie z pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. 4. W sprawach dyscyplinarnych orzekają, na zasadzie niezawisłości: 1) w I instancji - komisje dyscyplinarne, powoływane dla jednego lub więcej okręgowych inspektoratów pracy; 2) w II instancji - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Głównym Inspektorze Pracy. Art. 72. 1. Upomnienia udziela pisemnie Główny Inspektor Pracy lub, z jego upoważnienia, okręgowy inspektor pracy. 2. Pracownik może w ciągu 7 dni od wymierzenia mu kary upomnienia wnieść sprzeciw do Głównego Inspektora Pracy. 3. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 4. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec jego kary. Art. 73. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspektora pracy wiadomości o popełnionym przewinieniu; nie można wszcząć postępowania ani wydać orzeczenia o ukaraniu po upływie 3 lat od popełnienia przewinienia. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przewidziano to w przepisach Kodeksu karnego. 2. Obwiniony może ustanowić obrońcę, także spośród pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy. 3. Postępowanie dyscyplinarne może toczyć się w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika. 4. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Państwowa Inspekcja Pracy. Art. 74. Członków komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 71 odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników mianowanych, właściwość organów w sprawie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, ust. 4, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, powołuje Główny Inspektor Pracy na okres czterech lat spośród mianowanych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka komisji dyscyplinarnych. Art. 74a. 1. Kadencja członka komisji dyscyplinarnej wygasa w razie jego śmierci, odwołania lub ustania stosunku pracy. 2. Główny Inspektor Pracy odwołuje członka komisji dyscyplinarnej, jeżeli: 1) zrzekł się on członkostwa w komisji dyscyplinarnej; 2) stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby; 3) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa; 4) zaistnieją inne okoliczności, które wskazują, że nie daje on rękojmi należytego wykonywania obowiązków członka komisji dyscyplinarnej. Art. 75. 1. Rzecznika dyscyplinarnego w Państwowej Inspekcji Pracy, na okres kadencji komisji dyscyplinarnych, powołuje Główny Inspektor Pracy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Główny Inspektor Pracy może wyznaczyć do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej innego pracownika. Art. 75a. 1. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego wygasa w razie jego śmierci, odwołania lub ustania stosunku pracy. 2. Główny Inspektor Pracy odwołuje rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli: 1) zrzekł się on tej funkcji; 2) stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby; 3) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa; 4) zaistnieją inne okoliczności, które wskazują, że nie daje on rękojmi należytego wykonywania obowiązków rzecznika dyscyplinarnego. Art. 76. Postępowanie dyscyplinarne składa się z postępowania wyjaśniającego i postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi. Art. 77. 1. Główny Inspektor Pracy, w razie uzyskania wiadomości o naruszeniu przez pracownika mianowanego obowiązków służbowych lub uchybieniu godności stanowiska, poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami Głównego Inspektora Pracy. Art. 78. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne, wydając postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w którym wskazuje przyczyny wszczęcia. 2. Odpis orzeczenia doręcza się obwinionemu i okręgowemu inspektorowi pracy. 3. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności niezbędne do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, zbiera i utrwala dowody, w szczególności dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia. 4. Rzecznik dyscyplinarny przedstawia obwinionemu postawione zarzuty i przyjmuje od niego wyjaśnienia i wnioski, a przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego zapoznaje obwinionego z zebranymi w sprawie dowodami, sporządzając z tej czynności notatkę podpisaną przez siebie i obwinionego. 5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny przedkłada Głównemu Inspektorowi Pracy materiały postępowania wraz z umotywowanym na piśmie wnioskiem o umorzenie postępowania dyscyplinarnego albo o skierowanie sprawy do komisji dyscyplinarnej. Art. 79. 1. Główny Inspektor Pracy poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wniesienie do komisji dyscyplinarnej wniosku o ukaranie albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego; przepis art. 78 postępowanie wyjaśniające, ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie wraz z materiałami postępowania, doręcza obwinionemu odpis wniosku oraz informuje go o prawie do ustanowienia obrońcy, chyba że obrońca został ustanowiony wcześniej. 3. Wniosek o ukaranie powinien zawierać: 1) imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę jednostki organizacyjnej i stanowisko służbowe obwinionego; 2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia, ze wskazaniem miejsca i czasu jego popełnienia; 3) proponowaną karę dyscyplinarną; 4) uzasadnienie wniosku; 5) wykaz dowodów i osób wzywanych na rozprawę. 4. Po otrzymaniu odpisu wniosku o ukaranie obwiniony i jego obrońca mogą w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania składać do komisji dyscyplinarnej wnioski i przedstawiać dowody. 5. Jeżeli przeciwko obwinionemu wszczęto postępowanie karne o ten sam czyn, który jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, w postępowaniu wyjaśniającym - rzecznik dyscyplinarny, a w postępowaniu przed komisjami dyscyplinarnymi - zespół orzekający, może zawiesić postępowanie dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego; postanowienie rzecznika dyscyplinarnego doręcza się obwinionemu i obrońcy, a postanowienie komisji dyscyplinarnej także rzecznikowi dyscyplinarnemu. Art. 80. 1. Komisja dyscyplinarna rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne oraz prawne; komisja jest związana prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym winę obwinionego. 2. Członkowie komisji dyscyplinarnej są w zakresie orzekania niezawiśli. 3. Komisja dyscyplinarna orzeka w trzyosobowym zespole orzekającym, któremu przewodniczy przewodniczący komisji lub jeden z jego zastępców. Art. 81. 1. Przewodniczący zespołu orzekającego wyznacza termin rozprawy; zarządza zawiadomienie o terminie rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oraz wzywa na rozprawę obwinionego i w razie potrzeby - świadków i biegłych. 2. W przypadku, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia z pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę spośród pracowników mianowanych. 3. Wezwania i zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, powinny być doręczone nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy. 4. W postępowaniu przed komisją dyscyplinarną obwiniony oraz jego obrońca mają prawo zapoznawać się z aktami sprawy. 5. Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy. 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego lub jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Art. 82. 1. Rozprawą kieruje przewodniczący zespołu orzekającego. 2. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół. 3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia rozprawy oraz osób w niej uczestniczących; 2) treść wyjaśnień, oświadczeń i wniosków uczestników rozprawy; 3) postanowienia wydane w toku rozprawy; 4) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu rozprawy; 5) podpisy przewodniczącego zespołu orzekającego i protokolanta. 4. Rozprawa jest jawna. W uzasadnionych przypadkach zespół orzekający może wyłączyć jawność całości lub części rozprawy. 5. Na początku rozprawy rzecznik dyscyplinarny odczytuje wniosek o ukaranie, po czym przewodniczący zespołu orzekającego zapytuje obwinionego, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przewinienia oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia. 6. Przewodniczący zespołu orzekającego udziela obwinionemu głosu w celu złożenia wyjaśnień, a następnie w miarę potrzeby wysłuchuje świadków, odbiera oświadczenia oraz bada dokumenty lub przeprowadza inne dowody. 7. Na rozprawie rzecznik dyscyplinarny, obwiniony oraz jego obrońca mogą składać oświadczenia, zgłaszać wnioski i przedstawiać dowody. 8. Odroczenie rozprawy może nastąpić jedynie z ważnych powodów; o odroczeniu postanawia przewodniczący zespołu orzekającego. 9. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawienia się strony, której wezwanie nie zostało doręczone, lub w razie jej usprawiedliwionego niestawiennictwa. 10. Rozprawę odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, chyba że skład zespołu orzekającego uległ zmianie. 11. Bezpośrednio przed zamknięciem rozprawy przewodniczący zespołu orzekającego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu. Art. 83. 1. Komisja dyscyplinarna, po przeprowadzeniu rozprawy i odbyciu narady, wydaje orzeczenie o: 1) ukaraniu; 2) uniewinnieniu; 3) umorzeniu postępowania. 2. Orzeczenie o umorzeniu postępowania komisja dyscyplinarna wydaje, gdy: 1) obwiniony nie podlega właściwości komisji; 2) obwiniony zmarł; 3) upłynął termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego; 4) rzecznik dyscyplinarny na polecenie Głównego Inspektora Pracy wycofał wniosek o ukaranie. 3. Orzeczenie o umorzeniu postępowania komisja dyscyplinarna może wydać także na posiedzeniu niejawnym. 4. Narada jest niejawna; w pomieszczeniu, w którym odbywa się narada, pozostają jedynie członkowie zespołu orzekającego, a w razie potrzeby także protokolant. 5. Orzeczenie zapada większością głosów. Głosowanie odbywa się osobno co do winy i osobno co do kary; członek zespołu orzekającego nie może wstrzymać się od głosowania. 6. Przegłosowany członek zespołu orzekającego, podpisując orzeczenie, ma prawo zaznaczyć na orzeczeniu swoje zdanie odrębne. Składający zdanie odrębne może do akt sprawy złożyć jego uzasadnienie na piśmie. Art. 84. 1. Komisja dyscyplinarna wymierza karę biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość społeczną i skutki przewinienia, a także zachowanie się obwinionego przed i po popełnieniu przewinienia. 2. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, wymierza się jedną karę za wszystkie przewinienia łącznie. 3. Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać: 1) nazwę komisji dyscyplinarnej, imiona i nazwiska członków zespołu orzekającego, rzecznika dyscyplinarnego i protokolanta oraz datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; 2) imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę jednostki organizacyjnej i stanowisko służbowe obwinionego; 3) dokładne określenie zarzucanego przewinienia; 4) rozstrzygnięcie co do winy; 5) określenie wymierzonej kary; 6) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania; 7) podpisy członków zespołu orzekającego. 4. Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu rozprawy i odbyciu narady. 5. W wyjątkowych wypadkach można odroczyć wydanie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 3 dni. O terminie ogłoszenia orzeczenia przewodniczący zespołu orzekającego zawiadamia strony bezpośrednio po postanowieniu o odroczeniu wydania orzeczenia. 6. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący zespołu orzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. 7. Orzeczenie wymaga pisemnego uzasadnienia, które powinno zawierać ustalenia faktyczne przez wskazanie, jakie fakty komisja dyscyplinarna uznała za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tym względzie oparła się dowodach i dlaczego nie dała wiary dowodom przeciwnym, a także przytoczenie okoliczności, które komisja dyscyplinarna uwzględniła przy wymierzaniu kary. 8. Uzasadnienie sporządza przewodniczący zespołu orzekającego; uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego. 9. Orzeczenie na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu oraz obrońcy w ciągu 14 dni od dnia jego ogłoszenia albo wydania w trybie określonym w art. 83 rodzaje orzeczeń komisji dyscyplinarnej, ust. 3. Art. 85. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu oraz obrońcy służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. 2. Odwołanie składa się za pośrednictwem przewodniczącego komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 3. Przewodniczący wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu lub przez osobę nieuprawnioną. 4. Przewodniczący może przywrócić termin do wniesienia odwołania, gdy przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych; wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody. Jednocześnie z wnioskiem należy wnieść odwołanie. 5. Postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania oraz odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania, wskazujące podstawę odmowy, doręcza się zainteresowanemu wraz z pouczeniem o prawie i terminie do wniesienia zażalenia; na postanowienia te zainteresowanemu służy zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 6. Odwołanie można cofnąć do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Odwołania wniesionego na korzyść obwinionego nie można cofnąć bez jego zgody. Art. 86. 1. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna umarza postępowanie odwoławcze w razie: 1) wniesienia odwołania przez osobę nieuprawnioną; 2) bezzasadnego przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; 3) skutecznego cofnięcia odwołania. 2. Umorzenie postępowania odwoławczego może nastąpić także na posiedzeniu niejawnym. Art. 87. 1. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna po przeprowadzeniu rozprawy: 1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie; 2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie co do istoty; 3) uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpatrzenia w innym składzie; 4) uchyla orzeczenie i umarza postępowanie w przypadkach określonych w art. 83 rodzaje orzeczeń komisji dyscyplinarnej, ust. 2 pkt 1-3. 2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna może orzec karę surowszą od orzeczonej przez komisję dyscyplinarną tylko wówczas, gdy orzeczenie zostało zaskarżone na niekorzyść obwinionego. 3. W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją dyscyplinarną. Art. 88. 1. Od orzeczenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej obwinionemu oraz Głównemu Inspektorowi Pracy przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 2. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje. Art. 89. 1. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej staje się prawomocne w razie niewniesienia odwołania w terminie, a także umorzenia postępowania odwoławczego, a orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w razie niewniesienia odwołania w terminie do sądu. 2. Po uprawomocnieniu się orzeczenia przewodniczący komisji dyscyplinarnej przesyła jego odpis wraz z uzasadnieniem obwinionemu oraz Głównemu Inspektorowi Pracy, który zarządza wykonanie orzeczenia. 3. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych pracownika. Art. 90. 1. Kary dyscyplinarne określone w art. 71 odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników mianowanych, właściwość organów w sprawie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, ust. 3 pkt 1 i 2 ulegają zatarciu po upływie dwóch lat, a kary dyscyplinarne, określone w art. 71 odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników mianowanych, właściwość organów w sprawie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, ust. 3 pkt 3 i 4 - po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 2. Kara nagany i nagany z ostrzeżeniem może ulec wcześniejszemu zatarciu na wniosek ukaranego pracownika. Decyzję taką podejmuje Główny Inspektor Pracy najwcześniej po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie pracownika w tym okresie. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem usuwa się z akt osobowych, a ukaranie uważa się za niebyłe. Art. 91. 1. Obwiniony lub rzecznik dyscyplinarny mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli po wydaniu prawomocnego orzeczenia wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, nieznane przedtem komisji dyscyplinarnej, a mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. 2. Wznowienie postępowania na niekorzyść obwinionego może nastąpić tylko wtedy, gdy okaże się, że orzeczenie wydane zostało na skutek przestępstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 3. Wniosek o wznowienie postępowania może być złożony w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. 4. Wznowienie postępowania po upływie przedawnienia dyscyplinarnego może nastąpić tylko na korzyść ukaranego. 5. W przedmiocie wznowienia postępowania orzeka na posiedzeniu niejawnym w innym składzie komisja dyscyplinarna, która wydała prawomocne orzeczenie. 6. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania, wydane przez komisję dyscyplinarną, przysługuje zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej; przepis art. 85 odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej, ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania, wydane przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną, zażalenie nie przysługuje. Art. 92. W postępowaniu przed komisjami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 71 odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników mianowanych, właściwość organów w sprawie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, ust. 4, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Art. 93. Główny Inspektor Pracy określi, w drodze zarządzenia, organizację, skład oraz tryb pracy komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 71 odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników mianowanych, właściwość organów w sprawie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, ust. 4 oraz tryb pracy rzecznika dyscyplinarnego.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Polityka prywatności